Accions

Manual d'ús de l'aplicatiu de TFG per a l'estudiantat de grau

De Recursos docents

Totes les titulacions oficials de la UVic-UCC finalitzen amb la realització d'un treball final (en el cas d'estudis de grau, és el Treball de Fi de Grau (TFG)).

Les que s'imparteixen en el campus de Vic, fan servir una aplicatiu específic en el que es desenvolupen totes les accions administratives lligades a aquest procés.

Aspectes a tenir en compte abans de realitzar la proposta:

 • Si el treball es vol realitzar de manera col·lectiva, serà el centre qui ho validarà però tot i així caldrà que cadascun dels membres faci la proposta i matrícula de manera individual a través de l'aplicatiu del Campus.
 • La proposta de TFG és per un curs acadèmic i per una titulació. Per un altre curs acadèmic o una altra titulació, hauràs de fer una nova proposta.
 • Si hi ha qualsevol incidència al llarg del procés, cal contactar amb el centre.
Esquema de les accions principals en el procés del TFG.


Accés a la plataforma

Per accedir a l'aplicatiu que gestiona tot el procés del TFG de la UVic-UCC cal clicar la icona TFG/TFM a la pàgina inicial del Campus Virtual.

Figura 1

Proposta

Proposta nova o reutilitzada

El procés s'inicia amb la proposta de TFG per part de l'estudiantat.

Cada centre té un termini limitat per fer el lliurament de la proposta. Si no s'envia la proposta en aquest termini, l'estudiant no es podrà matricular a l'assignatura de TFG. Per realitzar una proposta, cal clicar Les meves propostes.

Figura 2

Un cop dins de Les meves propostes hi ha dues opcions:

 1. + Nova proposta, s'inicia una proposta des de zero.
 2. En el cas que ja s'hagi realitzat una proposta anteriorment (i hagi estat rebutjada), es pot duplicar per millorar-la segons les observacions que se li han fet.
Figura 3

En clicar Nova proposta, s'obrirà una página (Figura 4) en la que caldrà completar els camps segons les següents indicacions:

 1. Títol de la proposta.
 2. Titulació que s'està cursant. Si la titulació contempla menció/itinerari, cal triar la menció/itinerari a la que va lligada el TFG (Figura 5).
 3. Tutor/a que es creu que podria fer el seguiment del treball. Si es posa el nom d'un professor/a, cal es marqui si ja s'has treballat la proposta amb ella/a. Cal respondre, també, les següents preguntes (Sí/No) sobre la realització del TFG.
 4. Àmbit temàtic del TFG.
 5. Objectius més adients per a la proposta i justificació de l'elecció.
 6. Fonamentació teòrica: redacció de tres o quatre paràgrafs d'autors/es que parlin del tema de la recerca i fer-los dialogar entre ells/es.
 7. Aplicació pràctica - metodologia: tipus d'investigació que es pot dur a terme, la metodologia que es considera que es podrà aplicar i les tècniques de recollida de dades pel treball.
 8. Pla de treball - tasques/temporització: dates aproximades dels lliuraments dels diferents apartats del TFG.
 9. Bibliografia o webgrafia bàsica: referències que poden servir en el marc teòric del treball.
 10. Consideracions ètiques: cal marcar Sí/No per cada una de les preguntes sobre les consideracions ètiques del TFG. Si es contesta amb un alguna d'elles, el treball s'haurà d'incloure aquest apartat.
 11. Guardar el formulari. Si es fa sense marcar que la proposta es faci definitiva (12) es podrà tornar a editar des de l'apartat Les meves propostes de l'aplicatiu. Si es fa definitiva i es desa, ja no es podrà modificar.
 12. Seleccionar la casella per tal que l'enviament es faci de manera definitiva. Si es selecciona, després de clicar el botó Guardar no es podrà fer cap canvi i caldrà esperar a l'acceptació de la proposta.
Figura 4
Figura 5

Proposta a partir d'una oferta de l'estudi

Els estudiants tenen l'opció d'escollir una oferta de TFG feta pel centre. Per veure les propostes disponibles cal anar a Ofertes pel meu estudi.

Figura 6

Dins d'Ofertes pel meu estudi hi ha el llistat de les ofertes que el centre ha posat a disposició a l'estudiantat de la titulació corresponent.

Figura 7

Si es clica el títol de l'oferta es pot consultar els detalls d'aquesta i els requisits que demana el centre per portar a terme aquesta proposta.

Figura 8

En aquesta pàgina es pot:

 1. Seleccionar les ofertes per ordre de preferència. Apareixerà sota el títol: La meva selecció.
 2. Guardar per desar la tria. Automàticament apareixerà el missatge que es pot veure a la imatge: S'ha guardat amb èxit.
Figura 9

Cal seguir les indicacions de l'aplicatiu i/o del centre per finalitzar el procés d'assignació d'una oferta de l'estudi.

Si a un/a estudiant se li assigna una d'aquestes ofertes triades, ja passarà directament a ser proposta amb l'estat d'acceptada i amb tutor/a assignat/da.

Resolució de la proposta

L'acceptació de la proposta per part del centre és condició indispensable per tal que es doni l'autorització per fer la matrícula del TFG.

El centre és qui valorarà la proposta de l'estudiant. Quan s'hagi valorat, es podrà consultar l'estat a l'apartat de Les meves propostes de l'aplicatiu:

 • Acceptada: està resolta correctament i es pot fer la matrícula del TFG en el termini establert pel centre.
 • Acceptada amb modificacions: s'accepta, però caldrà tenir en compte les modificacions que s'han suggerit en l'elaboració del treball.
 • No acceptada: cal tornar a fer la proposta. L'estudiant té l'oportunitat de presentar-ne una de nova o bé modificar-la dins del termini establert pel centre.
 • Pendent: la proposta encara no s'ha validat.
 • Invalidada: la proposta ha estat anul·lada pel centre.

En el moment que la proposta estigui acceptada ja no es podrà modificar.

Matrícula

Una vegada la proposta estigui Acceptada o Acceptada amb modificacions, l'alumne podrà fer la matrícula en el període establert pel centre, tal com es fa la matrícula de la resta d'assignatures. Si el TFG està lligat a una menció/itinerari, cal fer la matrícula de l'assignatura que li correspon.

Cal tenir en compte tots els altres prerequisits necessaris per fer la matrícula de TFG, inclòs el nombre de crèdits aprovats i a matricular.

La Biblioteca de la UVic-UCC organitza cursos específics per alumnat matriculat en el TFG per conèixer eines per realitzar una cerca bibliogràfica i com gestionar les referències.

Assignació de tutorització

El centre és qui adjudica tutor/a a l'estudiantat matriculat.

En el cas que la persona que tutoritzi el treball sigui externa a la UVic, també s'assignarà tutorització interna perquè sigui el punt referència dins de la universitat.

És responsabilitat de l'estudiantat que té tutorització externa fer-li arribar l'enllaç per donar-se d'alta al sistema per que pugui fer el seguiment a través de l'aplicatiu de TFG.

Seguiment

Quan s'hagi assignat tutor/a l'estudiantat podrà consultar en la seva proposta la persona que se li ha assignat.

L'estudiantat s'ha de posar en contacte amb la persona que el/la tutoritza per tal de començar a planificar el desenvolupament i seguiment del TFG, que es podrà fer en el aplicatiu.

Dins de la proposta, es pot:

 1. Consultar els missatges.
 2. Enviar un missatge.
Figura 10

A la consulta de missatges apareix la llista del que s'han intercanvia tutor/a i tutoritzat/da.

Figura 11

Per fer un nou seguiment, cal clicar el botó + Nou (2 Figura 11). Es pot adjuntar un fitxer e format PDF de màxim 10MB. Cal clicar Guarda per enviar el missatge.

Les persones tutores (internes o externes a UVic) també poden fer servir aquest sistema per fer seguiment del TFG.

Aquest enviament no genera correus electrònics en les bústies dels implicats.

Figura 12

Lliurament

El període per fer el lliurament del TFG l'estableix cada centre.

Dins de la proposta l'estudiant veurà el termini sota del nom de qui fa la tutorització.

Figura 13

Quan el lliurament estigui disponible, cal clicar el botó Pots realitzar el lliurament del treball fins el dia X a les X.

Els camps a complimentar en la següent pàgina són (alguns son obligatoris):

1. Títol definitiu: per defecte apareixerà el títol de la proposta inicial. Si cal modificar-ho , cal fer-ho en aquest moment, ja que després d'aquest tràmit ja no es podrá canviar. El títol del TFG que s'envia a través d'aquest formulari és el que constarà en l'expedient acadèmic.

2. Llengua de defensa.

3. Espai per pujar el treball en format PDF.

 •  Es recomana que el nom de l'arxiu del TFG sigui: Nom_Cognoms_TFG.
 • Cal optimitzar-ne la mida ja que fitxers voluminosos poden portar problemes i si has de trametre, a més, un arxiu més pesat (per exemple un vídeo) segueix les indicacions que et donarà el teu centre.
 • Quan s'hagi enviat correctament, en la barra que apareix sota aquest camp mostrarà 100% i s'activarà el botó per fer la càrrega.
Figura 14

4. Paraules clau del TFG, en la llengua del treball

5. Paraules clau del TFG, en anglès.

6. Confirmar si el treball està vinculat a un objectiu de desenvolupament sostenible o no, tal i com es va escriure en la proposta inicial.

7. Autorització de dipòsit i condicions que ha de complir l'estudiantat.

Figura 15

8. Autorització per incloure el TFG a plataformes digitals creades per la UVic-UCC. Cal marcar si es vol utilitzar una llicència Creative Commons. Només es publicaran els treballs amb nota final de 9 o superior.

9. No autorització per incloure el TFG a plataformes digitals de la UVic-UCC. Es pot marcar el motiu.

10. Enviar el treball. Quan estigui enviat correctament, aquest botó verd contindrà el text Lliurament del treball realitzat amb èxit.

Figura 16

Tribunals

El centre és qui assigna el membres del tribunal a cada TFG correctament lliurat.

L'estudiantat podrà consultar la composició del tribunal, la data (1), l'hora (2) i l'aula on es durà a terme la defensa (3).  

Figura 17

Si hi hagués alguna modificació de la defensa, s'informarà via correu electrònic.

Defensa

En general, la defensa oral del TFG és en format presencial. Cal seguir les indicacions del centre.

Qualificació

Una vegada s'hagi fet la defensa, el tribunal qualifica el TFG i la publica a l'aplicatiu.

Dins de la proposta, l'estudiantat podrà consultar la qualificació (1) i la data de defensa (2).

Figura 18

En el cas que el TFG s'hagi suspès o no s'hagi presentat, caldrà que es torni a fer tot el procediment (iniciant amb una nova proposta quan s'obri el termini corresponent).