Accions

Conceptes del model de formació UVic-UCC

De Recursos docents

Què és

El model de formació de la UVic-UCC orienta la pràctica docent i el procés d'aprenentatge dels estudiants en els diferents nivells de l'educació superior (graus, màsters, doctorats i formació contínua) i en les diverses modalitats (presencial, semipresencial i online).

Conceptes

En aquesta pàgina posem a la vostra disposició el que es va aprovar en la Comissió Acadèmica del 28 de novembre de 2023.

Metodologia

És tot el conjunt d’elements, pràctiques i formes d’organització de l’activitat formativa per a l’adquisició dels resultats d’aprenentatge per part de l’estudiantat.

Inclou aspectes com ara:

 • Principis pedagògics i enfocament general de l’activitat formativa, recollits en el document Model de formació de la UVic-UCC[1].
 • Mètodes d’ensenyament-aprenentatge per organitzar l’activitat formativa, com ara la lliçó magistral, l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes.
 • Modalitats organitzatives de l’activitat formativa
  • Amb contacte directe amb el professorat:
   • Grup classe
   • Grups reduïts
   • Tutoria individual o grupal
  • Sense contacte directe amb el professorat (treball autònom)
   • Individual
   • Grupal
 • Modalitat d’impartició d'una titulació[2]
  • Presencial
  • Semipresencial
  • Virtual
Memòries de títols oficials

A les memòries de títols oficials cal explicar les metodologies utilitzades a l’hora d’organitzar l’activitat formativa. A banda de la lliçó magistral i el mètode expositiu, també cal destacar aquelles metodologies actives que tenen un caràcter innovador.

A la UVic-UCC es proposa el següent catàleg de metodologies:

Activitats formatives

Són cada una de les accions o processos que condueixen a l’obtenció d’un o varis resultats d’aprenentatge.

Dimensions de les activitats formatives:

 • Segons qui realitza l’acció: si es defineix des del punt de vista del professorat, és una activitat d’ensenyament; si es defineix des del punt de vista de l’estudiantat, és d’aprenentatge. Per a les memòries dels títols oficials s’utilitza el punt de vista de l’estudiantat.
 • Finalitat de l’activitat: formativa o avaluativa[3]
 • Tipus d’aprenentatge que promou: segones les taxonomies d’aprenentatge[4]
Memòries de títols oficials

Pel que fa a les memòries de títols oficials, a la UVic-UCC es proposa el següent catàleg d’activitats formatives:

 • AF01-Assistència a exposicions docents
 • AF02-Visualització de vídeos, conferències o videoconferències
 • AF03-Debats, col·loquis, converses, grups de discussió o fòrums
 • AF04-Producció multimèdia (vídeos, podcasts, materials audiovisuals o altres productes interactius)
 • AF05-Lectura de textos i elaboració d’informes, resums, mapes conceptuals o infografies
 • AF06-Anàlisis i contrast de dades o processos
 • AF07-Cerca d’informació bibliogràfica o recerca documental
 • AF08-Visites externes
 • AF09-Pràctiques als centres o empreses
 • AF10-Realització d’activitats o exercicis d’aplicació
 • AF11-Elaboració  de glossaris, repositoris, llistes d’enllaços web o wikis
 • AF12- Roleplay o dramatitzacions
 • AF13-Tallers o seminaris
 • AF14-Activitats pràctiques o activitats de laboratori
 • AF15-Estudi personal de continguts
 • AF16-Treball d’ampliació i síntesi
 • AF17-Disseny, planificació o desenvolupament de propostes d’intervenció, investigació o entrevistes
 • AF18-Supòsits pràctics, estudi i anàlisi de casos
 • AF19-Ús autoformatiu de plataformes de qüestionaris, activitats interactives o consultes d’intel·ligència artificial
 • AF20-Exposicions orals o defenses de projecte
 • AF21-Exàmens o proves
 • AF22-Correcció d’exercicis i seguiment
 • AF23-Elaboració de portafolis, memòries, projectes o diaris reflexius
 • AF24-Tutories
 • AF25-Altres

Avaluació

És el procés de valoració de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge fixats dins d’una titulació, a partir d’evidències quantificables, objectives, amb criteris clars i degudament publicats. Serveix per observar el progrés de l’estudiantat, el qual pren consciència del procés que està realitzant..

Contempla:

 • Les estratègies o tècniques d’avaluació segons qui es responsabilitza o pren part en el procés d’avaluació:
  • Autoavaluació: l'estudiant s’avalua a si mateix
  • Coavaluació: el procés d’avaluació és compartit entre professorat i estudiants
  • Avaluació mútua: l’avaluació té lloc entre estudiants
  • Avaluació del professorat (heteroavaluació): el professorat avalua
 • Els sistemes d’avaluació són el conjunt d’instruments que s’utilitzen per obtenir informació del procés formatiu, com ara les evidències de participació de l’estudiantat, la realització d’exàmens o el lliurament de treballs, entre altres.
 • Els resultats d’aprenentatge són afirmacions sobre el què s’espera que un/a estudiant hagi de conèixer, comprendre o ser capaç de demostrar.
 • Els criteris d'avaluació han d’incloure els criteris quantitatius (ponderació) i qualitatius (descriptors, indicadors d’avaluació o rúbriques) que porten a la qualificació.
 • Les mesures de recuperació o avaluació complementària són accions orientades a la millora de l’estudiant per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.
Memòries de títols oficials

Per a les memòries de títols oficials, a la UVic-UCC es proposa el següent catàleg de sistemes d’avaluació:

 • SE01-Evidències de participació
 • SE02-Seguiment d’activitats realitzades
 • SE03-Informes de l’estudiantat, professorat, tutoria externa o tribunal
 • SE04-Proves específiques
 • SE05-Treballs o projectes
 • SE06-Defensa pública de projectes
 • SE07-Altres

[1] Actualment en revisió.

[2] La modalitat d’impartició es defineix en funció de la distribució de les hores de docència i les de treball autònom de l’estudiant. Les hores de docència són aquelles en les que es fan activitats d’aprenentatge dirigides i d’avaluació, i en les que hi ha interacció sincrònica entre el professorat i l’estudiantat (presencials o en línia). Pel que fa a les hores de treball autònom, l’estudiantat les destina a l’estudi, preparació d’exàmens i treballs, fora de les hores de contacte amb el professorat.

[3] Totes poden ser formatives, però les avaluatives són considerades les que han estat dissenyades per a recollir informació sobre l’evolució i el progrés de l’estudiantat.

[4] Com la taxonomia de Bloom (Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar, Crear) i les seves posteriors adaptacions a l’era digital (Anderson, L.W., and D. Krathwohl (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman, New York.)

Altres conceptes

Càrrega del crèdit ECTS

El crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Assignatura / Matèria / Mòdul

Els plans d’estudis es dissenyen segons l’estructura de mòduls, matèries i assignatures

 • Assignatura: és la unitat d’aprenentatge més important a efectes de docència i de gestió diària del títol. És la unitat bàsica de matrícula i avaluació. Les assignatures són una agrupació de continguts d’un àmbit de coneixement que estan ordenades d’una manera lògica i pedagògica i possibiliten l’assoliment dels objectius generals de l’assignatura que, al mateix temps, es troben vinculats als objectius generals del títol.
 • Matèria: està composta per una o diverses assignatures.
 • Mòdul: és la unitat acadèmica més àmplia del pla d’estudis, que inclou una o diverses matèries. Té efectes ordenadors, dona coherència al pla i facilita la seva comprensió.

Tipologies d'assignatures

Les assignatures poden ser:

 • FB: formació general i transversal pròpia de l’àmbit o àmbits de coneixement del títol (només en graus).
 • OB: formació pròpia del títol. La denominació de l’ensenyament ha de respondre i ajustar-se al contingut d’aquesta part.
 • OP: que ampliï, reforci o apliqui en camps concrets els objectius formatius del títol.
 • PAE: pràctiques acadèmiques externes.
 • TFG/TFM: treball de fi de grau / treball de fi de màster.

Les matèries tenen el caràcter de les assignatures que agrupen (FB, OB, OP, PAE, TFG/TFM).