Accions

Llibre

De Recursos docents

Què és

Llibre.png

El recurs Llibre de Moodle ens permet posar a disposició del grup un conjunt de pàgines amb una estructura de llibre, per les que es podrà navegar a través del seu índex.

Què podem fer

El recurs llibre permet organitzar informació i/o elaborar materials senzills organitzats per múltiples pàgines distribuïdes per capítols i subcapítols, com si es tractés d'un llibre físic. Els llibres poden contenir informació molt variada, des de textos a imatges, mapes conceptuals o vídeos. També podem enllaçar altres recursos del Campus Virtual dins del llibre per fer-lo més interactiu, per exemple, amb un enllaç directe a un qüestionari relacionat amb la temàtica. A més a més, tot el contingut es pot imprimir, ja sigui de forma sencera o per capítols (pàgines).


Quan l'estudiant accedeixi a un llibre podrà llegir el contingut passant pàgina per pàgina o accedint directament a un capítol concret.

Altres informacions i ajudes d'interès

En el següent enllaç, trobareu més contingut del Servei de Recursos Educatius de la URV el qual ens expliquen com crear un llibre dins de l'espai d'assignatura i com afegir-li els diversos elements i capítols.

https://moodle.urv.cat/wiki/Llibre