Accions

Moodle

De Recursos docents

Què és

Moodle és la plataforma en línia que fem servir a la UVic-UCC per a la docència, tant de títols oficials (plataforma Aules) com de no oficials (plataforma Ubiqua).

Per cada assignatura es genera un curs, que suposa un espai d'interacció i treball entre el professorat i l'alumnat.

A la UVic, a més, tenim tres instal·lacions de Moodle independents.

Què podem fer

Les aules de Moodle ens permeten un conjunt d'accions que expliquem a continuació. Cal tenir en compte que les aules es generen a partir d'una plantilla que ja porta incorporats molts dels Recursos i Activitats que suggerim utilitzar. Una de les dificultats que ens trobem a l’hora d’utilitzar aquestes eines és la complexitat per escollir la que millor s’ajusti al que necessitem en cada moment.

Activitats

Les activitats són eines que permeten que els estudiants "facin" alguna acció, que pot comportar avaluació o no.

Recursos

Els recursos són eines que ens permeten oferir als participants d'un curs documents per llegir/visualitzar.

Qualificador.pngAvaluació

El llibre de qualificacions és on van a parar les notes de les activitats avaluables que hem configurat a l'aula.

També ens permet afegir elements de qualificació manual i organitzar i ponderar totes les notes dels estudiants per obtenir la nota final del curs.

Blocs laterals

Els blocs laterals ens permeten enriquir l'aula amb altres informacions d'interès pels estudiants i eines de gestió pel professorat.

Seguiment dels estudiants

A Moodle tenim diferents eines que ens permeten fer un seguiment més acurat dels estudiants.

Grups a l'aula

Sovint hi ha algunes activitats de Moodle que cal fer-les en grup.

Configuració de l'aula

Exportació de notes a les actes

El sistema que utilitzem a la UVic-UCC fa que les notes finals de l'aula Moodle són les que es traspassen a les actes.

Autovaloració de l'aula virtual

A la UDUTE tenim preparada una activitat que et permetrà veure com utilitzes les eines de l'aula Moodle.

Altres informacions i ajudes d'interès