Accions

Treball en grup

De Recursos docents

Què és

Entenem el treball en equip com una forma d’organització de l’activitat formativa que parteix essencialment de la interacció i la col·laboració entre diversos estudiants i que té com a principal propòsit la construcció compartida de coneixement així com també la millora i progressiva adquisició de les habilitats i destreses pròpies d’aquest treball en equip (presa decisions, planificació, interacció...) o multiprofessional.

Tant en el marc dels graus com de màsters, aquest treball en equip es pot donar en una àmplia diversitat de situacions i assignatures siguin en propostes que tenen un moment puntual o de més ampli abast. Per tant, cal entendre’l en aquesta amplitud i diferents formes de concreció.

Es parteix d’una premissa prèvia i és que el treball en equip no només és la realització de la tasca o producte que s’ha demanat, sinó que també implica el desenvolupament i l’aprenentatge d’unes habilitats determinades. Per això aquestes han de poder-se sistematitzar durant la realització del treball i també s’han de poder avaluar.

Què hem de tenir en compte

En el treball en grup es diferencien quatre moments, tots ells s’estructuren principalment a través de l’aula Moodle a través del fòrum, enllaços als documents compartits, workshops, utilitzant autoselecció dels grups...).

Primer moment: Planificació del treball en grup

En aquesta fase caldrà:

 • Delimitar la composició del grup. Establint un mínim i un màxim, però amb flexibilitat per tal de poder ajustar-nos a cada cas. És recomanable establir una forquilla entre 4 i 6 màxim. (escollits pel professorat, aleatoris, escollits per l’estudiantat).
 • Evitar grups més grans de 6 per la ineficiència i per la dificultat d’avaluar la contribució de tothom.
 • En cas que no es coneguin els membres del grup, és recomanable fer algunes activitats prèvies de cohesió de grup.
 • Fragmentar el treball en grup en fases per tal que se’n pugui fer un seguiment més concret. Es pot vehicular a partir de lliurament de tasques o per exemple, a través de fòrums. En aquest cas, haurem d’establir més o menys lliuraments en funció del pes o la durada que tingui.
 • Donar una planificació inicial per part del professorat en la qual es contempli l’esquema general del desenvolupament del treball: fases, dates principals, eines amb les quals es farà... Per a la planificació del treball en grup, cada grup caldrà:
  1. Abans de començar, el professorat i si s’escau amb el grup d’estudiants, hauran d’explicitar el calendari, accions i tasques del desenvolupament del treball. Aquest estarà validat i acompanyat pel professorat, ja sigui d’una manera individual o col·lectiva. En cas que no es pugui anticipar en la seva totalitat el pla del treball, es podrà fer per fases, tanmateix, a l’inici de cada fase caldrà tenir-ho clar. Cal doncs un calendari de tasques definit
  2. Durant el procés cal dur a terme un registre/diari de totes les decisions, accions, proposta de seqüència de passos... que es realitzi en relació al treball. El propòsit d’aquest registre/diari és compartir i explicitar el desenvolupament del treball, recollir els acords del grup i els comentaris, consideracions o propostes de millora que també puguin aportar-se per part del professorat
  3. Es determinaran quatre normes bàsiques de funcionament acordades per tots els components del grup: responsabilitats, comunicació mínima de contacte, voluntat d’escoltar totes les veus i formes de gestió del conflicte
  4. Establiment de rols entre els membres del grup (seran rotatius en els diferents treballs, per tal que cadascú pugui aprendre a desenvolupar les diferents habilitats implicades en l’exercici del rol
  5. Determinació, si s’escau, dels moments sincrònics, per a la presa de decisions o el debat col·lectiu. Pot venir donat (un mínim) pel professorat. Una norma d'ús pot ser que els estudiants facin les seves contribucions al document que es vagi elaborant amb un color diferent.

Segon moment: Realització del treball en grup (durant el procés)

Pel què fa al seguiment
 • Segons la durada o la tipologia de treballs, s’establirà un mínim d’intervencions del professorat en el document compartit, afegint comentaris o donant resposta a les elaboracions que es facin sobre el document.
 • Reservar una franja de tutoria presencial o online amb cada grup, de forma sincrònica i periòdica per tal de poder fer balanç del treball, tant en termes de contingut com de procediment. Aquesta es pot fer a partir de l’eina Zoom o el Teams.
 • Elaborar un document compartit entre el docent i els estudiants de cada grup per fer-hi constar la valoració individual o col·lectiva sobre com s’està treballant durant el treball. Es pot fer a través d’un fòrum o bé incloure-ho en les mateixes carpetes organitzatives del treball.
Pel què fa a les eines
 • Utilitzar Moodle i/o el MS Office 365 en qualsevol dels treballs. Configurant els grups de treball al Moodle o MS Office 365 del professorat permet la possibilitat de fer seguiment de l’evolució del treball i també veure’n i recuperar versions. Per tant, a l’inici de la docència es recomana organitzar el treball en grup a l’aula virtual i, si s’escau amb els enllaços a les carpetes del MS Office 365 del professorat.
 • No s’aconsella que un treball de grup s’elabori fora de les eines UVic-UCC. En cas que s’emprin altres eines, cal considerar l’accessibilitat i domini de tot l’estudiantat a les eines, cal garantir la llei de propietat intel·lectual i la complexitat afegida que pot suposar l’ús d’eines no integrades a Moodle, de la diversificació quan l’estudiantat ha de compaginar diferents eines segons l’assignatura, etc. És des d’aquesta mirada, que es recomana estructurar tot aquest treball de grup en base a les eines UVic-UCC.
 • Quan no sigui possible realitzar el document a través de Moodle, MS Office 365 (excel, word] , formularis, ppt,...) serà el professorat qui determinarà l’eina.
 • Tots els xats i les comunicacions sobre el treball també es faran a través de les eines institucionals, o en tot cas, estaran acceptades per part dels membres del grup i accessibles per part del professorat.
 • Bibliografia gestionada preferiblement a través d’un gestor documental com ara Mendeley

Tercer moment. Resultats/productes del treball en grup

 • Tal i com s’ha comentat prèviament, el producte final del treball en grup no sempre serà un document escrit, poden ser-ho també la preparació d’un debat, una exposició, una peça, un projecte, una maqueta, un pla d’intervenció... i la seva presentació o lliurament també pot ser a través de diferents suports: documental, a través del fòrum, d’elaboració de vídeos, o a partir de la mateixa maqueta, o producte físic. En aquest sentit cal estar obert a les múltiples opcions que hi ha i el fet d’haver-se desenvolupat de forma virtual, no exclou l’elaboració del producte en qüestió.
 • En aquest sentit també és interessant, compartir i donar visibilitat a la resta de grups, dels resultats o productes generats per cada grup, si s’escau a partir de fotografies, accés als treballs, exposicions o vídeos, videoconferències que es puguin fer, etc. L’objectiu és compartir els treballs amb una finalitat formativa.

Quart moment. Avaluació del treball en grup

Aquesta avaluació contempla dues dimensions:

 • Acadèmica: sobre els resultats en relació als continguts del treball
 • Funcionament del treball de grup en si mateix:
  1. Tots els treballs en grup desenvolupats en contextos de virtualitat caldran que integrin un informe/apartat específic (escrit) sobre la contribució personal envers aquest treball i una valoració creuada d’almenys tres companys més del grup a partir de la rúbrica donada o que s’hagi pogut definir adhoc (es poden emprar eines de coavaluació en línia, taller de Moodle, etc) i també les rúbriques que s’esmentaven en la primera part del document.
  2. Almenys un 10% de l’avaluació del funcionament del treball en grup es podria reservar a:
  • Ús de les eines digitals donades i el treball en línia efectuat
  • Continuïtat en les aportacions realitzades durant el desenvolupament del treball
  • Compliment dels terminis i les responsabilitats adquirides dins del grup
  • El grau d’assumpció de responsabilitats i la participació equitativa dels diferents membres del grup.

Altres informacions i ajudes d'interès


[EMM1]Documents accessibles només a UVic, oi?