Accions

Grups a l'aula Moodle

De Recursos docents

Què són

Grups.png

Moodle permet crear grups d’estudiants dins una mateixa aula virtual. Això ens pot ser útil per restringir l’accés a activitats o materials a un determinat grup o per dissenyar activitats per a treballs en equip.

A Moodle un grup és un conjunt de participants i un agrupament és un conjunt de grups.

Els agrupaments ens permeten gestionar un conjunt de grups com a una unitat i per tant podem especificar en quins grups es portan a terme les activitats que permeten el treball en grup (una tasca, un fòrum, un taller, un wiki…).

Els grups i agrupaments es creen a nivell de curs però es poden aplicar de diverses maneres a seccions, activitats i recursos de l’aula.

Grups automàtics

A les aules virtuals es generaren grups automàtics que s’actualitzen diàriament, relacionats amb el grup o grups de matrícula de cada assignatura. Totes les aules tenen com a mínim un d’aquests grups automàtics.

Si en una aula virtual hi ha estudiants de diferents grups de matrícula, l’aula virtual tindrà un grup per a cada un d’ells. Aquests grups són els que comencen per “AUTO_”.

No els has de modificar (ni eliminar, ni moure estudiants), ja que quan es faci l’actualització automàtica, es sincronitzaran amb l’estat de la matrícula d’aquell grup en aquell moment. Si hi fas algun canvi, el perdràs al dia següent.

Si no utilitzes els grups en la planificació de les teves activitats dins l’aula no passa res. Simplement els tens disponibles per si vols saber la procedència dels estudiants de forma fàcil.

Si utilitzes grups, ho has de tenir en compte i és possible que hagis d’utilitzar agrupaments si aquests grups automàtics no et serveixen per a la teva organització docent. En aquest cas en pots crear de nous com feies fins ara. Simplement cal posar-hi noms diferents.

Què podem fer

Grups

El funcionament dels grups és diferent a cada tipus d’activitat, perquè cada activitat té la seva pròpia dinàmica interna. Per exemple, els Qüestionaris sempre són individuals, no grupals. Si activem l’opció de grups a un Qüestionari, no afecta l’activitat des del punt de vista de l’estudiant. Només permet que el professorat pugui consultar la participació de cada estudiant de forma segmentada per grups. En canvi, el funcionament per defecte d’un fòrum és grupal, per al grup classe sencer. En aquest cas, si triem l’opció Sense grups tot l’estudiantat de l’aula participarà en un mateix fòrum.

Els grups es defineixen a nivell d’aula.

Crear grups

Per crear grups cal entrar dins l’apartat Participants del menú superior de la capçalera de l'aula...

AccesParticipantsCurs.png


i selecciona l'opció Grups del menú desplegable de la part esquerra superior.

SeleccioApartatGrups-Usuaris.png

Dins l'apartat de Grups podem:

  • Crea grup: Indicarem el nom del grup. Hi podem afegir una breu descripció i assignarem manualment els participants a cada grup.
  • Crea grups automàticament: La nomenclatura dels grups pot ser creada de forma automàtica, Grup # serà substituït per una seqüència de números (Grup 1, Grup 2…), i Grup @ per lletres (Grup A, Grup B…). Especifiquem el nombre de grups que volem crear o el nombre de participants a cada grup, i les altres opcions, si cal. Podem crear els grups aleatòriament o per ordre alfabètic.
  • Importa grup: Permet importar grups creats en un full de càlcul guardat amb format csv. Aquesta acció crea els grups però no hi inclou els participants.
Opcions-de-Grups.png


Un cop creats el grups podrem afegir els participants a cada grup seleccionant el grup que vulguem editar i clicant Afegeix/Suprimeix usuaris.

EditarGrup.png


Un cop fet visualitzarem tots els participants del curs i podrem seleccionar de la columna dreta el nom de l’estudiant i afegir-lo (1) al grup que correspongui.

Quan tinguem un usuari al grup, el veurem a la columna esquerra. Si el seleccionem, el podem treure del grup amb el botó Suprimeix (2)

Aquesta pantalla també ens mostra a quins grups està l'estudiant (3).

AfegirUsuari-a-Grup.png

En aquesta mateixa pàgina també tenim l’opció Edita paràmetres del grup i Suprimeix grup seleccionat.

L’activitat Tria de grup permet que els estudiants s’inscriguin ells mateixos a un dels grups que haguem creat. Per a més informació pots consultar el nostre article Autoselecció de grup.

Configurar el mode de grups a nivell de curs

Es pot establir la configuració per defecte dels grups per a tota l’aula. Cal anar als paràmetres del curs, a través de l'opció del menú horitzontal de la capçalera de l'aula...

AccesParametresCurs.png


... situar-se en l'apartat de Configuració de grups, on cal configurar el mode de grups (1), si s'imposa (obliga) per tota l'aula (2) i quin és l'agrupament al que afectarà aquest mode en tota l'aula (3).

ConfiguracioModeGrupsAula.png


Podem distingir 3 maneres de treballar amb grups a una activitat (1):

  • Sense grups. Sense subdividir el grup classe.
  • Grups separats: Si és una activitat social (wiki, fòrum, glossari,…), els estudiants només poden veure i interactuar amb els membres del seu grup.
  • Grups visibles: Si és una activitat social (wiki, fòrum, glossari,…), els estudiants veuen les intervencions dels altres grups però només poden interactuar amb els membres del seu grup.

Imposa el mode de grup (2) fa que el totes les activitats del curs tinguin aplicat el mode de grups triat en aquesta pàgina.

En Agrupament per defecte (3) recomanem deixar la configuració per defecte Cap ja que l’agrupament, si es fa servir, s’assigna a cada activitat.

Si imposem el mode de grups en aquest apartat, ja s’aplicara a totes les activitats de l’aula. Si no imposem el mode de grups, es pot configurar a cada activitat (a la secció Paràmetres comuns de mòduls).

Configurar el mode de grups a cada activitat

Els paràmetres de diverses activitats Moodle ens permeten l’opció de definir el mode de grups. Aquesta opció estarà deshabilitada si prèviament hem imposat el mode de grup a tota l’aula. Tal com hem mencionat abans, la configuració de mode de grups té efectes diferents a les diferents activitats de Moodle. En aquesta pàgina no expliquem tots els detalls. Recomanem que les persones interessades consultin l’article wiki monogràfic de UCL (en anglès).

Agrupaments

Els agrupaments estan formats per més d’un grup i ens permeten especificar en quins grups l’estudiantat participarà en cada activitat. Un cop creats els grups podem crear els agrupaments corresponents.

Atenció! Per evitat confusions i errors de participació, és imprescindible fer agrupaments per a totes les activitats en grup.

Crear agrupaments

Per crear grups cal entrar dins l’apartat Participants del menú superior de la capçalera de l'aula...

AccesParticipantsCurs.png


i selecciona l'opció Agrupaments del menú desplegable de la part esquerra superior.

SeleccioApartatAgrupaments-Usuaris.png

En la pàgina d'Agrupaments es llisten els que ja estan creats (1) amb els grups que en formen part (2). Aquí també podem Crear un agrupament nou (1) i afegir/eliminar grups d'un agrupament ja creat (4)

Edicio-Agrupament.png

Si creem un grup nou, l'únic camp que és obligatori és el nom.

Crear-Agrupament.png

En la pàgina d'afegir/suprimir grups a l'agrupament, en la columna dreta es llisten els grups que en podrien formar part (perquè encara no hi són). Per afegir-los, cal seleccionar-los i clicar el botó Afegeix (1).

A la columna esquerra es llisten els grups que ja formen part. Per eliminar-los, cal seleccionar-los i clicar el botó Suprimeix (2).

Per acabar l'organització de l'agrupament, cal clicar el botó Torna a agrupaments (3).

AfegirSuprimir-Grups-Agrupament.png

Lliurament de tasques en grup

En aquest apartat en limitem a comentar la configuració de lliurament de tasques en grup. La Tasca de Moodle és per naturalesa en activitat individual, a la qual un estudiant envia un treball a l’equip docent per a la seva valoració. L’adaptació d’aquesta activitat per permetre el lliurament de tasques en grup és una prestació més recent, i es configura a través de la secció de Paràmetres de la tramesa en grup, no pas a la secció Paràmetres comuns de mòduls.

Parametres-tramesa-grup.png


Per defecte, a Els estudiants trameten en grups surt No. Si ho canviem a apareix un conjunt d’altres opcions de configuració:

  • Cal formar part d’un grup per fer una tramesa: Impedeix que els participants que no formen part del grup realitzin una entrega.
  • Requereix la tramesa de tots els membres del grup: Determina la necessitat que cada membre del grup confirmi l’entrega. El lliurament és únic i compartit, però cal que cada membre del grup doni el seu vist-i-plau? Per treballar de formar més professional, on cada membre de l’equip ha d’assenyalar la seva autorització, recomanem l’opció . Per reduir els passos, en canvi, podem triar No, i qualsevol membre de l’equip podrà tramitar la tasca en nom de tots els membres.
  • Agrupament per als grups d’estudiants: Aquest agrupament és el que l’activitat aplicarà. Cal definir un agrupament (que es un conjunt de grups) perquè cada estudiant només pugui participar des del grup corresponent.

Altres informacions i ajudes d'interès